ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

 

  A – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ CANSUNN MEDHEL 

Σε μορφή PDF

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π.Ο.Υ ΤΗΝ FORMULATION II ΤΗΝ ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

B- Last_April_versionHH_Guidelines[3]

 

 

 

Περίληψη των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου προϊόντος.
Όνομα προϊόντος: V PROTECT

Τύπος προϊόντων: PT01 – Ανθρώπινη υγιεινή (Απολυμαντικά)
Αριθμός Εγκρισης ΕΟΦ: 42940/26-05-2020
Αριθμός αναφοράς του στοιχείου
Πίνακας περιεχομένων
Διοικητικές πληροφορίες
1.1. Εμπορικές ονομασίες του προϊόντος

1.2. Κάτοχος έγκρισης

1.3. Κατασκευαστής (-οί) των βιοκτόνων

1.4. Κατασκευαστής (-οί) της δραστικής ουσίας

2. Σύνθεση και μορφή του προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του βιοκτόνου

2.2. Τύπος διατύπωσης

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

4. Επιτρεπόμενη χρήση

4.1.1 Ειδικές οδηγίες χρήσης

4.1.2 Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για συγκεκριμένες χρήσεις

4.1.3 Σε περίπτωση ειδικής χρήσης, των λεπτομερειών των πιθανών άμεσων ή έμμεσων
επιπτώσεων, των οδηγιών πρώτων βοηθειών και των μέτρων έκτακτης ανάγκης για την
προστασία του περιβάλλοντος

4.1.4 Σε περίπτωση ειδικής χρήσης, οι οδηγίες για ασφαλή απόρριψη του προϊόντος και της
συσκευασίας του

4.1.5 Όπου είναι ειδικά για τη χρήση, οι συνθήκες αποθήκευσης και η διάρκεια ζωής του
προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης
5. Γενικές οδηγίες χρήσης
5.1. Οδηγίες χρήσης
5.2. Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου
5.3. Στοιχεία πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και
μέτρα έκτακτης ανάγκης
προστατεύω το περιβάλλον
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή απόρριψη του προϊόντος και της συσκευασίας του
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης
6. Άλλες πληροφορίες
Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορικές ονομασίες του προϊόντος
V PROTECT
1.2. Κάτοχος έγκρισης
CANNSUNMEDEL IKE
Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας:
CANNSUNMEDEL IKE
30ο χλμ. Αθηνών-Λαυρίου, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, ΤΚ19003 Ελλάς
Αριθμός έγκρισης ΕΟΦ :42940/.
Ημερομηνία έγκρισης:26-05-2020
1.3. Κατασκευαστής (-οί) του βιοκτόνου
Όνομα κατασκευαστή:
MEDHEL
Διεύθυνση του κατασκευαστή:
30ο χλμ. Αθηνών-Λαυρίου, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, ΤΚ19003 Ελλάς
Θέση εργοστασίων παραγωγής:
30ο χλμ. Αθηνών-Λαυρίου, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, ΤΚ19003 Ελλάς
1.4. Κατασκευαστής (-οί) της δραστικής ουσίας

Δραστική ουσία:
1355 – Προπαν-2-όλη
Όνομα της κατασκευής: INEOS
Διεύθυνση του κατασκευαστή:
Θέση εργοστασίων παραγωγής:
2. Σύνθεση και σύνθεση του προϊόντος
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση του βιοκτόνου
Κοινή ονομασία IUPAC, όνομα Λειτουργία, αριθμός CAS, αριθμός ΕΚ Περιεχόμενο (%)
Προπανο-2-όλη, δραστική ουσία, 67-63-0, 200-661-7, 75% β / β / 80% ν / ν
2.2. Τύπος διατύπωσης
Αλκοολικό διάλυμα
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφυλάξεις

Δηλώσεις επικινδυνότητας
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Πολύ εύφλεκτο υγρό και ατμός.
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Φυλάσσετε μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοικτές φλόγες και
άλλες πηγές ανάφλεξης. –
Δηλώσεις προφυλάξεις
Απαγορεύεται το κάπνισμα.
Αποφύγετε την αναπνοή ατμών
ΕΑΝ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς
επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Εάν ο ερεθισμός των οφθαλμών παραμένει: Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Απορρίψτε τα
περιεχόμενα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Χρησιμοποιείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
ΕΑΝ ΕΙΣΠΝΕΤΑΙ: Απομακρύνετε το άτομο σε καθαρό αέρα και κρατήστε άνετα για αναπνοή.
Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΜΑΤΩΝ εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Αποθηκεύστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό.
Αποθήκευση κλειδωμένη.
4. Επιτρεπόμενη χρήση
4.1 Χρήση της περιγραφής
Χρήση: Απολύμανση χεριών
Τύπος προϊόντος: PT01 – Ανθρώπινη υγιεινή (Απολυμαντικά)
Κατά περίπτωση, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης
Απολύμανση για το χέρι – για χρήση στο σπίτι, στις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης,
στη χρήση σε ιδρύματα και στις περιοχές προετοιμασίας φαγητού
Ο (οι) οργανισμός (-οι) στόχος (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)
Βακτηρίδια, επικαλυμμένους ιούς και τα βακτηρίδια ζυμομυκήτων, τους επικαλυμμένους
ιούς και τους ζυμομύκητες σε όλα τα στάδια
Πεδίο χρήσης
Εσωτερικά
Μέθοδοι εφαρμογής
Εφαρμογή στα χέρια – Εφαρμόζεται στα χέρια
Ποσοστά εφαρμογής και συχνότητες
Χρησιμοποιήστε αρκετό προϊόν [1,5 – 3ml] για να εξασφαλίσετε πλήρη κάλυψη.
Αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος των χεριών και την κατάσταση του
δέρματος.
Κατηγορία (ες) χρηστών
Ανθρώπινη Χρήση
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας
100 mL, 20 ml, 50 ml, 75ml,500 mL και 1 L φιάλες , 5 l, με διανεμητή ή αντλία.
Άχρωμο (λευκό) Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο
(PET) με λευκό καπάκι διανομέα ή αντλίας (HDPE / PP).

4.1.1 Ειδικές οδηγίες χρήσης
Για χρήση μόνο σε ορατά καθαρά χέρια. Εάν τα χέρια είναι βρώμικα, πλύνετε με σαπούνι
και νερό, ξεπλύνετε και στεγνώστε πριν εφαρμόσετε το προϊόν V Defence.
Χρησιμοποιήστε αρκετό προϊόν [1,5 – 3ml] για να εξασφαλίσετε πλήρη κάλυψη.
Εφαρμόστε και απλώστε στα χέρια και τους καρπούς, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις
επιδερμίδες και τις πτυχές στο δέρμα.
Τρίψτε καλά μέχρι να στεγνώσει το δέρμα.
Αυτό πρέπει να διαρκέσει περίπου 1 λεπτό.

4.1.2 Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για συγκεκριμένες χρήσεις
Αποφύγετε την επαφή με ρούχα και ύφασμα.
Όλοι οι χειρισμοί πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια
Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / ανοικτές φλόγες / θερμές επιφάνειες.
Απαγορεύεται το κάπνισμα.

4.1.3 Σε περίπτωση ειδικής χρήσης, των λεπτομερειών των πιθανών άμεσων ή έμμεσων
επιπτώσεων, των οδηγιών πρώτων βοηθειών και των μέτρων έκτακτης ανάγκης για την
προστασία του περιβάλλοντος
Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και
συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό. Πιείτε άφθονο νερό. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
Εισπνοή: Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη. Μετακινήστε τον
προσβεβλημένο άτομο σε καθαρό αέρα αμέσως. Εάν η δυσφορία συνεχίζεται χρειάζεστε
ιατρική φροντίδα.
Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος:
Οι διαρροές ή οι ανεξέλεγκτες απορρίψεις σε υδάτινες πηγές πρέπει να αναφέρονται
αμέσως στον Οργανισμό Περιβάλλοντος ή σε άλλο κατάλληλο ρυθμιστικό όργανο.

4.1.4 Περίπτωση ειδικής χρήσης, οι οδηγίες για ασφαλή απόρριψη του προϊόντος και της
συσκευασίας του
Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχεία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

4.1.5 Όπου αφορά ειδικά τη χρήση, τις συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια
διατήρησης του προϊόντος
Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης
Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη και προστατεύτε από ακραίες θερμοκρασίες (ΟΧΙ πάνω
από 35oC).
Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό.
Φυλάσσετε σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης
Δείτε τις εγκεκριμένες χρήσεις

5.2. Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου
Δείτε τις εγκεκριμένες χρήσεις

5.3. Στοιχεία πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και
μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος
Δείτε τις εγκεκριμένες χρήσεις

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή απόρριψη του προϊόντος και της συσκευασίας του
Δείτε τις εγκεκριμένες χρήσεις

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης
Δείτε τις εγκεκριμένες χρήσεις

6. Άλλες πληροφορίες
Στρατηγικές διαχείρισης για την αποφυγή αντοχής των μικροοργανισμών στην δραστική:
Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης της δραστικής ουσίας Propan-2-ol, δεν έχει
αναφερθεί γνωστή αντίσταση κατά των ειδών στόχου